ZFŚS 2020 czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany

art

ZFŚS 2020 czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się tematyką ZFŚS, które posiadają przedtem podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień połączonych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wspólnie z omówieniem zmian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i trening dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w rzeczowy sposób rozpoznać zastosowanie obecnie bieżących przepisów a podobnie podzielić się wśród sobą doświadczeniem w obszarze omawianej problematyki. Zobacz w jaki sposób działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego, spełnienie warunków umożliwiających wybór, reguły wypłaty świadczenia urlopowego, świadczenie urlopowe a przychód pracownika, dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego, opcja pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego, warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego, Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS, możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych, możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu, zmniejszenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu, Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, krąg osób uprawnionych określenie członków rodzin, osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich, przystąpienie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu, jak zdefiniować emeryta rencistę byłego pracownika, uzależnienie pomocy od rodzaju umowy stażu pracowniczego wymiaru etatu, Ustawowy obszar działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, imprezy masowe a sondowanie sytuacji życiowej materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN, pożyczki na cele mieszkaniowe, normy wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS, oprocentowanie pożyczki, skutki podatkowe umorzenia pożyczki na rzecz pracownika byłego pracownika również emeryta albo rencisty, Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, sposoby pozyskiwania poprzez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, testowanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów, na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny, czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS, program 500+ a testowanie sytuacji życiowej, Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu, co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, wysokość odpisów w 2020 roku odmrożenie to znaczy zamrożenie kwoty? ustawa okołobudżetowa, wysokość odpisów na rzecz poszczególnych grup zawodowych, wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS, o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS, Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym, metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu, korektura rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu, Przejście całości innymi słowy części zakładu na innego pracodawcę, środki pieniężne przekazywane w sytuacji przejścia całości lub części zakładu odpis na zfśs 2020 dla nauczycieli na nowego pracodawcę, w który sposób ustalić wysokość przekazywanych środków, termin na przekazanie środków, Procedura wydania znaczenia i wprowadzanie zmian do ZFŚS, obowiązek konsultacji przemian ze związkami zawodowymi, czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek przemiany do regulaminu w przypadku braku odpis na zfśs 2020 dla nauczycieli kwota bazowa zgody związków zawodowych, wybór przedstawiciela załogi pracowników, Komisje socjalne, normy tworzenia komisji socjalnych, skład komisji, komisja socjalna jako organ opiniodawczy, komitet socjalna jako organ przyznający świadczenia, Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS przemiany od 01 stycznia 2020 r, paczki dla pracowników, bony towarowe, bilety i karnety na rzecz pracowników, zapomogi dla pracowników, Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 1000 i 6000 zł w danym roku, Pozostałe przemiany 2020 roku